www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Spawanie

Spawanie gazowe


Spawanie gazowe to proces trwałego łączenia, polegający na stapianiu brzegów metalu przez nagrzewanie płomieniem będącego efektem spalania się gazu palnego w atmosferze dostarczanego tlenu. Zabieg może być wykonywany z użyciem spoiwa lub bez.


Żródło ciepła

Źródłem ciepła w spawaniu gazowym jest płomień gazów palnych takich jak acetylen, wodór, pary benzyny itp. Gazy te spalają się w powietrzu, ale w temperaturze zbyt małej do stopienia łączonych metali. Dlatego też, w spawaniu używany jest także tlen podtrzymujący palenie.

Najczęściej w praktyce, jako gaz palny wykorzystuje się acetylen. Wyróżnia się on niezbyt przyjemnym zapachem, jest bezbarwny oraz nie trujący, ale ma działanie usypiające. Jest bardzo niestabilnym węglowodorem o wzorze chemicznym C2H2. Rozkłada się wybuchowo, przy ciśnieniu 1,8 MPa. W związku z tym sprężanie powyżej 1,5 MPa jest wzbronione. Uzyskuje się go w reakcji wody z węglikiem wapnia – karbidem. Temperatura płomienia otrzymywana w wyniku spalania w atmosferze tlenu wynosi od 3100 do 3400oC.

Urządzenia do spawania

Urządzeniami do spawania gazowego są butle do gazów technicznych reduktory, węże gumowe do gazów i palniki.

Zdjęcie nr 7-1
Zdjęcie. Przenośny zestaw do spawania i cięcia gazowego.
  • Butle przeznaczone do transportu i magazynowania są to cylindryczne zbiorniki z zaworem. Wykonywane są na gorąco, bez szwów, ze stali o zwiększonej wytrzymałości. Ich rozmiary, pojemność, grubość ścianek i dna uzależnione są od sposobu wykorzystania i rodzaju gazu. Butle tlenowe malowane są na niebiesko i oznaczane białym napisem TLEN. W czasie pracy powinno się dbać oto by ich nie wyczerpywać całkowicie. Resztki tlenu wytwarzając nadciśnienie uniemożliwiają zanieczyszczenie jej wnętrza powietrzem i pyłami. Zawory wykonuje się z prasowanego mosiądzu i wyposaża w końcówkę do mocowania reduktora. Butla acetylenowa ma kolor żółty i biały napis ACETYLEN. Jej zawór z wgłębieniem do mocowania reduktora wytwarza się ze stali. Wypełniona jest ona porowatą masą z węgla drzewnego niesmolonego, azbestu, tlenku cynku i ziemi okrzemkowej. Zadaniem tej masy jest wchłonięcie acetonu i rozprzestrzenienie go po całej butli, a także zabezpieczenie butli przed wybuchem w sytuacji zwrotu płomienia7-1.
  • Reduktor – jego rolą jest zmniejszenie ciśnienia zasilającego podawanego z butli, do ciśnienia roboczego, potrzebnego do spawania. Drugim zadaniem jest zapewnienie stabilnego ciśnienia roboczego, bez względu na ciśnienie zasilające. Reduktor przed użyciem zawsze powinien być sprawdzany, a zawór butli przedmuchany i dopiero wówczas silnie przykręcany. Zawory butli należy otwierać powoli, gdyż nagłe rozprężenie gazu, wydziela ciepło mogące być przyczyną zapłonu uszczelniających tworzyw sztucznych. Efektem końcowym takiego zdarzenia może być rozerwanie reduktora. Reduktor trzeba także zabezpieczać przed zanieczyszczeniem pyłami, czy też innymi ciałami stałymi, oraz olejami, a także przed zamarznięciem. Zamarznięty reduktor odmraża się okładając go woreczkiem z gorącym piaskiem.
  • Węże gumowe do tlenu wykonuje się w kolorze niebieskim, z gumy niewrażliwej na działanie tlenu i dla zwiększenia wytrzymałości z przekładkami ze specjalnej tkaniny albo ze stali. Węże do acetylenu produkowane są w kolorze czerwonym z gumy odpornej na oddziaływanie węglowodorów, wzmacnianej specjalnymi przekładkami płóciennymi.
  • Palniki dzielimy z uwagi na zastosowanie do; spawania, cięcia i uniwersalne. Z uwagi na rodzaj gazu na; acetylenowe i wodorowe. Z uwagi na sposób wytwarzania mieszanki na; inżektorowe (smoczkowe) i bezsmoczkowe. Palnik przeznaczony jest do mieszania we właściwych proporcjach gazu palnego z tlenem. Zapewnia to wytworzenie płomienia o pożądanym kształcie, właściwościach chemicznych i fizycznych, a także o stabilnej wydajności. Najczęściej stosowane są palniki smoczkowe, w których tlen podaje się pod wyższym ciśnieniem niż acetylen. W palniku tym tlen kierowany jest w centralny kanał palnika i uchodząc z dużą prędkością przez otwór o małej średnicy, wytwarza wewnątrz palnika podciśnienie zasysające acetylen będący po niższym ciśnieniem. W komorze mieszania tlen i acetylen mieszają się i przez końcówkę – wylot palnika, uchodzą na zewnątrz. Palniki bezsmoczkowe charakteryzują się tym, iż tlen i acetylen są podawane pod takim samym ciśnieniem.
Zabieg spawania

Zanim przystąpi się do spawania trzeba oczyścić spajane powierzchnie z brudu, rdzy, oleju, farb. Gdy spawamy elementy o grubości do 1,5 mm, należy zawinąć ich brzegi na wysokość od 1,5 do 2,5 mm i następnie docisnąć je, tak by nie było między nimi żadnej przerwy. Przy spawaniu przedmiotów o grubości od 1,5 do 5 mm, pozostawia się szczelinę między krawędziami o szerokości od 0,5 do 1 mm. Kiedy wyrób ma grubość od 5 do 15 mm, przygotowuje się ukosowanie jednego z brzegów pod kątem od 40 do 90o. W przypadku grubości wyrobu powyżej 15 mm, ukosuje się obie spawane krawędzie i pozostawia między nimi przerwę o szerokości od 1 do 3 mm. Ukosowanie wykonuje się cięciem gazowym, dłutem lub maszynowo. Krawędzie spajanych części przed spawaniem nagrzewa się płomieniem gazowym równolegle do spoin. Części cienkie o zagiętych krawędziach, spawane są przez stopienie zagiętych kantów bez pomocy dodatkowego spoiwa. Spawanie długich elementów wymaga wykonania tzw. spoin szczepnych, chroniących przed deformacją cieplną.

Rysunek nr 7-1
Rysunek. Schemat spawania gazowego.

Spawanie gazowe prowadzi się w lewo, prawo i pionowo. Cechą tej metody jest wprowadzanie bardzo dużych ilości ciepła do obszaru złącza. Powoduje to silne przegrzanie


7-1Zjawisko powrotu płomienia polega na spalaniu się mieszaniny tlenu i acetylenu wewnątrz palnika. Spowodowane to może być dotknięciem dziobem palnika powierzchni metalu, czyszczeniem dzioba z palącym się płomieniem, zanieczyszczeniem wylotu dzioba stopionym metalem, a także przegrzaniem dzioba ponad 400oC, a komory mieszania ponad 200oC oraz brakiem ssania.


Spawanie gazowe - www.srebrnykruk.pl