www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Odlewnie w formy piaskowe

Odlewanie w formy piaskowe – wykonanie odlewu


Odlewania metalu w formy piaskowe jest zaawansowanym technologicznie procesem, którego pierwszym etapem jest wykonanie form bądź modeli wraz z rdzeniami odlewniczymi. Następny krok, to zalanie formy ciekłym metalem o ściśle określonych właściwościach. Produktu finalny w celu dopracowania ostatecznego kształtu, po wyjęciu z formy poddawany jest dalszej obróbce.


Na operację wykonania odlewu składają się czynności takie jak;

 • wykonanie rysunków odlewu, modelu i formy korzystając z rysunku konstrukcyjny gotowego wyrobu,
 • wykonanie modeli i skrzynek rdzeniowych zestawu modelowego,
 • sporządzenie mas formierskich i rdzeniowych,
 • przygotowanie form i rdzeni,
 • suszenie rdzeni i czasami form,
 • składanie i przygotowanie form do zalewania płynnym metalem,
 • podgrzanie metalu i doprowadzenie go do stanu ciekłego,
 • zalanie form ciekłym metalem,
 • wybicie odlewów z form i rdzeni z odlewów,
 • usunięcie układów wlewowych i oczyszczenie odlewów,
 • gdy jest taka potrzeba to wykonanie obróbki cieplnej odlewów i ponowne ich czyszczenie,
 • ewentualna naprawa uszkodzeń odlewów,
 • kontrola techniczna i odbiór odlewów.

Dla lepszego zobrazowania procesu sporządzenia odlewu z wykorzystaniem modelu niedzielonego, poniżej opisano kolejne zabiegi składające się na jego wykonanie.

 • Ułożenie modelu największą płaską częścią na płycie podmodelowej i oprószenie pudrem formierskim. Dalej ustawienie na tejże płycie skrzynki formierskiej w taki sposób, by powierzchnia styku z drugą skrzynką znalazła się na płycie i aby model znalazł się jak najbliżej środka skrzynki.
 • Naniesienie przy pomocy sita na model warstwy masy formierskiej przymodelowej o grubości od 25 do 30 mm i dociskanie jej palcami do modelu. Pozostałą objętość skrzynki wypełnia się masą formierską, którą następnie się ubija. Stopień zagęszczenia musi być taki sam w całej objętości. Naddatek masy z górnej powierzchni usuwany jest listwą – zgarniakiem.
 • Wykonanie kanałów odpowietrzających za pomocą nakłuwaka. Kanały te nie mogą dochodzić do modelu.
 • Przykrycie górnej powierzchni zaformowanej skrzynki płytą podskrzynkową i obrócenie całości o 180o, następnie zdjęcie płyty podmodelowej.
 • Oprószenie powierzchnia podziału formy pudrem formierskim, a duże formy drobnoziarnistym piaskiem.
 • Umieszczenie górnej skrzynki formierskiej na dolnej skrzynce formierskiej za pomocą sworzni ustalających.
 • Ustawienie modeli wlewu głównego i przelewu, odwzorowujących kanały doprowadzające metal i naniesienie na górną powierzchnie modelu warstwy masy przymodelowej. Następnie zapełnienie i zagęszczenie pozostałej objętości skrzynki masą wypełniającą. Naddatek masy usuwany jest zgarniakiem. Nakłuwakiem przygotowuje się kanały odprowadzające. Natomiast łyżeczką, jaszczurką bądź innymi narzędziami, wycinany jest zbiornik wlewowy, służący do wprowadzenia metalu do formy.
 • Usunięcie z zachowaniem ostrożności, modeli wlewu głównego oraz przelewu i następnie zdjęcie górnej formy z dolnej.
 • Wyjęcie modelu z formy. Po uprzednim obiciu formy drewnianym młotkiem formierskim w celu otrzymania luzów i zwilżeniu pędzlem okolic obrysu modelu. Naprawa ewentualnych uszkodzeń i wydmuchanie zabrudzeń. Następnie powierzchnię wnęki pokrywa się czernidłem17-5 zabezpieczającym masę formierską przed przypalaniem.
 • Ponowne złożenie pustych połówek formy. Skrzynki łączy się ze sobą śrubami, klamrami lub ściskami. Formy duże i złożone, umieszczane są w suszarkach.
 • Rozłożenie wysuszonych połówek. Kontrola stanu wnęk, a także ewentualne wydmuchanie zanieczyszczeń oraz naprawia i powtórnie złożenie.
 • Zalewanie płynnym metalem złożonych i skręconych bądź obciążonych połówek formy.

techniki-odlewnicwto-rysunek-formy-piaskowe-2-C
Rysunek. Schemat procesu ddlewania w formę piaskową. A – umieszczenie modelu w formie, B – naniesienie na model warstwy masy formierskiej przymodelowej, C – wypełnienie skrzynki masą formierską, D – zagęszczenie masy formierskiej, E – wykonanie nakłuwakiem kanałów odpowietrzających, F – odwrócenie dolnej pół-formy i przykrycie jej drugą płytą podmodelu, G – ustawienie modeli wlewu głównego i przelewu oraz naniesienie i zagszczenie na górną część modelu masy modelowej, H – wyjęcie modelu z formy i ponowne jej złożenie, I – odlew modelu.

17-5Czernidło, wodna zawiesina pyłu węglowego, grafitu, mączki cyrkonowej itp. Można także oprószyć sypkim pyłem węglowym lub grafitem.


Odlewanie w formy piaskowe, wykonanie odlewu - www.srebrnykruk.pl