www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Gemmologia


Zasady nazewnictwa kamieni szlachetnych i ozdobnych


Umożliwia właściwą klasyfikacje kamieni, wyklucza występowanie dwuznaczności nazw, daje sposobność do odróżniania kamieni naturalnych, kamieni syntetycznych, imitacji, itp. Zapobiega także dzięki jednoznacznym nazwom, wszelkim pomyłkom interpretacyjnym. Dodatkowo zmniejsza też ryzyko nieuczciwości w handlu.


Bardzo ważnym zadaniem gemmologii jest nadanie jednoznacznych nazw i określeń kamieniom szlachetnym i ozdobnych. Jest to niezmiernie istotne w sytuacji ich metrologicznej oceny.

W nazewnictwie kamieni szlachetnych i ozdobnych zgodnie z międzynarodowymi ustaleniami zalecanymi przez CIBJO tj. Międzynarodowe Zjednoczenie Biżuterii, Wyrobów Srebrnych, Diamentów, Pereł i Kamieni, powinno przestrzegać się określonych zasad.

  • Nazwy powinny być używane w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów.
  • Nazwy stosowane w obrocie handlowym powinny odpowiadać nazwom naukowym, odpowiednich minerałów lub substancji pochodzenia organicznego. Zasada ta ma zastosowanie także do kamieni nowo wprowadzanych na rynek.
  • Nazwy powinny jednoznacznie określać dany kamień. Niedopuszczalne jest używanie tej samej nazwy w odniesieniu do więcej niż jednego rodzaju kamienia.
  • Stosowanie określenia „kamień półszlachetny” jest niedopuszczalne gdyż może ono powodować w obrocie handlowym dużą swobodę interpretacji.
  • Dopuszcza się w nazewnictwie kamieni szlachetnych i ozdobnych oraz syntetycznych, używanie dodatkowych określeń opisujących ich właściwości optyczne.
  • W nazwie kamieni zezwala się na używanie nazw geograficznych, jako miejsca ich występowania, wyłącznie dla odmian kamieni o dokładnie ustalonej barwie.
  • Kamienie o sztucznie zmienionej barwie np. przez podgrzewanie lub naświetlanie powinny być oznaczane właściwą im nazwą mineralogiczną w przypadku, gdy barwa jest porównywalna z barwą odmiany. Niedopuszczalne jest używanie określeń niejednoznacznych bądź obcojęzycznych.
  • Diamenty (brylanty) o sztucznie zmienionej barwie za pomocą naświetlania bądź napromieniowania w nazwie powinny zawierać stwierdzenie: „barwa zmieniona przez …”.

W celu ułatwienia zrozumienia nazewnictwa orasz podziału na kamienie szlachetne i ozdobne, można także spróbować zdefiniować pojęcie kamieni jubilerskich rozumianych, jako wszelkie substancje stosowane po właściwym ukształtowaniu do osadzenia w biżuterii, a także w innych wyrobach jubilerskich. Kamieniami jubilerskimi mogą być materiały naturalne takie jak; kamienie szlachetne, kamienie ozdobne czy substancje organiczne oraz produkty sztuczne. Osobnymi grupami kamieni jubilerskich są kamienie składane np. dublety czy tryplety, zbudowane z dwóch lub więcej części z których jedna jest zazwyczaj pochodzenia naturalnego, a pozostałe sztuczne bądź syntetyczne oraz kamienie rekonstruowane będące wynikiem sprasowania lub sklejenia drobnych kawałków kamieni naturalnych. Do kamieni jubilerskich zalicza się także imitacje naśladujące swym wyglądem zewnętrznym inne kamienie jubilerskie.


Zasady nazewnictwa kamieni szlachetnych i ozdobnych - www.srebrnykruk.pl